Vilkår og betingelser for brug

Vilkår og betingelser for brug

Læs venligst disse vilkår og betingelser (“Vilkårene”) omhyggeligt, før du gør brug af Virsabi’s Internet Website (“Hjemmeside”). Ved at bruge Hjemmesiden godkender du disse Vilkår. Hvis du ikke er enig i Vilkårene, beder vi dig om ikke at benytte denne Hjemmeside. Vilkårene vedrører deres rettigheder og forpligtelser og omfatter vigtige ansvarsfraskrivelser og bestemmelser om lovvalg og værneting. du bedes læse dette omhyggeligt. Vilkårene er gældende for alle Virsabi’s websider, herunder Hjemmesider for registrerede brugere.

 

Ejendomsret

Hjemmesiden ejes og drives af Virsabi ApS (herefter benævnt Virsabi), et anpartsselskab, der er registreret i henhold til dansk lov, med hovedkvarter i København, Danmark.

 

Brugerlicens

Du er velkommen til at se dig omkring på Hjemmesiden. Virsabi giver dig tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat, at du uden forbehold accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale, og forudsat, at du sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres. Du må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra Virsabi på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af denne Hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet under denne Hjemmeside må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).

Din brug af denne Hjemmeside er ensbetydende med din godkendelse og accept uden ændring af forbuddene, vilkårene og betingelserne fremsat heri. Endvidere garanterer du ved din brug af denne Hjemmeside, at du på ingen måde vil bruge denne Hjemmeside til formål, der er retsstridige, amoralske eller i øvrigt forbudte i henhold til disse Vilkår.

 

Brugerinformation

Enhver form for information eller materiale, som du måtte fremsende til Hjemmesiden via e-post eller på anden måde, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortrolig og ikke-ophavsretligt beskyttet. Virsabi har ret til at bruge alt, hvad du sender med post til ethvert formål. det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne Hjemmeside, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

 

Links til og fra andre materialer

Virsabi kan frit lægge hyperlinks til tredjemands hjemmesider. Virsabi har ingen kontrol over de linkede hjemmesider, og Virsabi er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside eller af nogen hjemmeside linket til en sådan linket hjemmeside. Virsabi giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og Virsabi forbeholder sig ret til at anføre dette på sin Hjemmeside. Virsabi forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis du ønsker at besøge nogen af tredjemands hjemmesider, som er linket til denne Hjemmeside, sker dette på dit eget ansvar.

Tredjemand må kun foretage hyperlinks til startsiden på denne Hjemmeside. Links til underliggende sider må kun ske efter Virsabi’ forudgående skriftlige godkendelse.

 

Indhold

Virsabi er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af denne Hjemmeside og med at sørge for, at indholdet er korrekt og ajourført. Indholdet af denne Hjemmeside er dog udsat for hyppige ændringer uden forudgående varsel. Virsabi garanterer derfor ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført.

Besøgende på denne Hjemmeside accepterer, at Virsabi er fritaget for ethvert ansvar for Hjemmesidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den.

 

Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne Hjemmeside samt selve Hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på denne Hjemmeside er beskyttede varemærker.

Intet på denne Hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne Hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra Virsabi eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på denne Hjemmeside.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne Hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.

 

Databeskyttelse

Virsabi indsamler og anvender informationer om denne Hjemmesides brugeres adfærd til statistiske og marketingrelaterede formål. du har ret til at modsætte dig anvendelsen af din data til marketingrelaterede forhold og har ret til uden beregning at få adgang til personlige data og til at rette sådanne data. For yderligere information omkring de data, som Virsabi indsamler, og de forholdsregler, Virsabi tager for at beskytte brugerdata, henvises til Virsabi’s “General Fortrolighedspolitik”.

 

Ansvar

Din brug af og besøg på denne Hjemmeside foregår på eget ansvar. Virsabi garanterer ikke, at den software, der er brugt på denne Hjemmeside, og informationerne, on-line applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af denne side er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser. Virsabi fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ovennævnte, herunder for eksempel for nøjagtighed, stand, og egnethed til bestemte formål. Uanset om andet måtte være anført på denne Hjemmeside, er Virsabi på ingen måde ansvarlig for nogen form for tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne Hjemmeside eller ved brug af nogen af de ydelser, der anføres på denne Hjemmeside.

 

Ansvarsfraskrivelse

ALT MATERIALE OG INDHOLD PÅ DENNE HJEMMESIDE STILLES TIL RÅDIGHED “SOM BESET” UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF NOGEN ART HERUNDER GARANTI FOR, AT EN VARE ER SALGBAR, UDEN KRÆNKELSE AF NOGENS IMMATERIALRET ELLER EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. DER PÅHVILER I INTET TILFÆLDE VIRSABI NOGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SKADER AF NOGEN ART (HERUNDER FOR EKSEMPEL AVANCETAB, DRIFTSTAB, TAB AF INFORMATIONER), SOM OPSTÅR VED BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE MATERIALET. DETTE GÆLDER SELV OM VIRSABI MÅTTE VÆRE UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNINGSPLIGT.

Da visse retssystemer forbyder udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader og/eller hændelige skader, er det muligt, at ovenstående begrænsning ikke gælder for dig. Endvidere garanterer Virsabi ikke for korrektheden eller fuldstændigheden af informationerne under linkede hjemmesider, som er blevet stillet til rådighed af tredjemand.

 

Opdateringer

Virsabi forbeholder sig ensidigt retten til, når som helst, at opdatere, omforme og ændre sine “Vilkår og betingelser for brug”. Alle sådanne opdateringer, omformninger og ændringer er bindende for alle brugere og læsere af Virsabi Hjemmesiden, og de vil blive bekendtgjort her.

 

Softwarelicenser

Du har ingen rettigheder til ejendomsretligt beskyttet software og dertil hørende dokumentation eller nogen tilføjelse eller ændring dertil, som måtte være stillet til deres rådighed, for at du kan få adgang til bestemte områder på Hjemmesiden. Du må ikke videregive, overdrage eller overføre nogen licensret, som Virsabi har overdraget dig, og ethvert forsøg på at overdrage eller overføre en sådan licens vil være ugyldig. Du må ikke på anden vis kopiere, distribuere, ændre, omkonstruere eller fremstille afledede produkter af sådan software.

 

Bestemmelser om lovvalg og værneting

Denne Hjemmeside ligger på en server i Danmark. Du er indforstået med, at disse Vilkår og din brug af denne Hjemmeside reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark.

Du erklærer dig herved indforstået med, at domstolene, de administrative myndigheder og andre organisationer til løsning af tvister i Danmark er enekompetente og rette værneting i enhver tvist, som (a) udspringer af, vedrører eller har forbindelse med denne Hjemmeside og/eller disse Vilkår, hvori (b) denne Hjemmeside og/eller disse Vilkår er et stridspunkt eller et væsentligt moment, eller hvori (c) der refereres til denne Hjemmeside og/eller disse Vilkår, er omtalt i et skrift, der er indgivet til en domstol, voldgiftsret, administrativ myndighed eller anden organisation til løsning af tvister. Virsabi har ved oprettelsen og vedligeholdelsen af denne Hjemmeside bestræbt sig på at overholde alle lovmæssige krav, hvormed Virsabi er bekendt, men garanterer ikke, at materiale på denne Hjemmeside er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug i nogen bestemt jurisdiktion. Du er selv ansvarlig for overholdelsen af gældende lov. Enhver anvendelse i modstrid mod denne bestemmelse eller en hvilken som helst bestemmelse i disse Vilkår sker for din egen regning og risiko. Hvis dele af disse Vilkår er ugyldige eller uden retskraft ifølge gældende ret, vil en sådan ugyldig eller ikke retskraftig bestemmelse anses for at være afløst af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som er nærmest til at svare til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og den øvrige del af disse Vilkår vil være gældende for sådan anvendelse.

 

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over Virsabi’s ”Vilkår og betingelser for brug”, bedes du kontakte os. Bemærk venligst, at du også har ret til at kontakte Datatilsynet i tilfælde af klager, som vi ikke er i stand til at løse.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00 E-mailadresse: dt@datatilsynet.dk

 

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Virsabi ApS

Kuglegaardsvej 17

DK-1434 København K

Danmark

CVR nr. 38283146

 

Telefon: +45 33232203

Email: vr@virsabi.com

Website: www.virsabi.com